interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein
en
interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein
Euregio Maas-Rijn
24 juni 2017

interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein

Selectiecriteria

Om geselecteerd te worden, moet een project aan de volgende criteria voldoen:

1. De voorgestelde projecten dienen te beantwoorden aan de prioriteiten van het Operationeel Programma INTERREG IV-A van de EMR.

2. Gemachtigde aanvragers zijn:

 • publiekrechterlijke organisaties
 • privaatrechterlijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid
 • natuurlijke personen die een onderneming drijven

3. Ieder project moet een aantoonbaar en structureel grensoverschrijdende karakter hebben. Dit grensoverschrijdende karakter moet worden gekenmerkt door de inhoudelijke, organisatorische, financiÎle en indien mogelijk personele deelname aan beide zijden van de grens, waarbij de effecten van dit project aan weerszijden van de grens (grenzen) neerslaan. In het bijzonder geval dat slechts ÈÈn Lidstaat betrokken is, moeten de effecten van het project duidelijk een impact hebben aan de andere kant van de grens.

4. De projecten moeten in overstemming zijn met de doelstellingen en criteria van de EU. Projecten moeten in het bijzonder:

 • bijdragen aan de verwezenlijking van de Lissabon en Gˆteborg doelstellingen
 • bijdragen aan de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en bijdragen aan de versterking van de arbeidsmarkt evenals de gelijkheid van kansen stimuleren tussen mannen en vrouwen.
 • in het bijzonder is hierbij van toepassing:
 1. Verordening (EG) nr. 1083/2006 betreffende Structuurfondsen;
 2. Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het EFRO;
 3. de milieuwetgeving (bijvoorbeeld NATURA 2000);
 4. de wetgeving die van toepassing is in de openbare sector op het gebied van dienstverleningen, voorzieningen en werken, die uitgevoerd worden in het kader van het project (Richtlijnen 92/50/EG, 93/36/EEG en 93/37/EEG);
 5. Implementatie-verordening (EG) n∞1828/2006;
 6. de mededingingwetgeving en staatssteunwetgeving

en de EMR uitvoeringsovereenkomst.

5. Voor de projecten geldt dat :

 • zij een duidelijke euregionale meerwaarde leveren. De projecten moeten inhoudelijk nieuwe en innovatieve initiatieven betreffen of dat zij aanhaken bij bestaande succesvolle initiatieven (programmaís of projecten). De projectverantwoordelijke dient dit bij het indienen van het voorstel duidelijk aan te tonen.
 • er vanuit de samenleving of de markt aantoonbare vraag moet zijn naar de uitkomst/resultaat van het project. De projectverantwoordelijke dient dit bij het indienen van het voorstel duidelijk aan te tonen.
 • de continuÔteit van het project na afloop van de subsidie gewaarborgd moet zijn. De projectverantwoordelijke dient dit bij het indienen van het voorstel duidelijk aan te tonen.
 • projecten moeten bijdragen aan de interregionale uitstraling van de Euregio Maas Rijn.

6. De looptijd van een project mag in principe niet langer zijn dan 36 maanden.

7. Cofinancieringen dienen voor goedkeuring van het project schriftelijk bevestigd te worden . De eigenmiddelen van de projectdragers bedragen in principe minimaal 20%.

8. Verkeersinfrastructuurwerken zijn in uitzonderlijke gevallen subsidiabel (bijvoorbeeld voor de opbouw van netwerken of voor ìmissing linksî weg te werken) met een maximum van 25% van de totale in aanmerking komende subsidiabele kosten van het project.

9. De totale subsidiabele kosten van het project moeten minstens Ä 100 000 bedragen. Kleinere grensoverschrijdende projecten kunnen worden gebundeld in een Raamproject.

10. Projectvoorstellen kunnen niet enkel en alleen door partners uit het 20% gebied van de EMR worden ingediend. Hierbij dient een maximum aan projectuitvoerders uit elke partnerregio van de Euregio te bevatten en tenminste een projectpartner uit een 100 % partnerregio van het programma geÔntegreerd te zijn. Indien een 100% partnerregio niet kan deelnemen, zal dit goed gemotiveerd moeten worden aan het ComitÈ van Toezicht, waarna het ComitÈ van Toezicht een definitief besluit zal nemen.
De rechtvaardiging zal gebaseerd worden op de volgende twee criteria:

 • het gebrek aan interesse in de 100% partnerregio's
 • het ontbreken van thematische competentie van een projectpartner in deze gebieden.

Met de uitvoering van het project mag niet begonnen zijn alvorens indiening van de aanvraag bij het programmamanagement.

Einddatum voor de realisatie en de betalingen van de activiteiten is 30/06/2015.achteruit top druk
European Commission interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein

login © Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein
Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De Europese Commissie investeert in uw toekomst.